ÁSZF

SPACE HOLD KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozzák és rögzítik a Space Hold Kft. (a továbbiakban: „Creative Makers”) által üzemeltetett www.creativemakers.hu internetes honlapján (a továbbiakban: „Honlap”) a Creativemakers Ügyfelei, a Megbízók és Szabadúszók általi regisztrációját, illetve az Megbízók számára elérhető, az Megbízó által meghatározott Projekt meg hirdetést és annak megvalósítását elősegítő megoldás használatának feltételeit, valamint az azzal összefüggő lényeges körülményeket. A jelen ÁSZF tartalmazza továbbá a Projekt megvalósítása során a Megbízó, és egy vagy több Szabadúszó között létrejövő megbízási és/vagy vállalkozási szerződésre vonatkozó, a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében foglalt általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „Projekt ÁSZF”).

A jelen ÁSZF, valamint a Creative Makers  adatvédelmi tájékoztatójának (a továbbiakban: „Tájékoztató”) elfogadása előfeltétele a Szolgáltatás igénybevételének, továbbá a Szolgáltatás megvalósításában való részvételnek, melyet a Honlapon, a regisztráció során az Ügyfélnek, a és a Szabadúszónak kifejezetten el kell fogadnia. A Tájékoztató a jelen ÁSZF szerves részét képezi és annak rendelkezéseire figyelemmel értelmezendő. A Szolgáltatás Tájékoztatója elérhető innen:

 1. A Creative Makers adatai:

Cégnév: Space Hold Kft
Székhely: 7150, Bonyhád, Fáy Ltp 6/a.
Adószám: 27951851-2-17  Cégjegyzékszáma: 17-09-012385

Elektronikus elérhetőség: creativemakersmagyarorszag@gmail.com

Szerződés nyelve: magyar
Telefonos elérhetőség: +36 30 597 5340  Kapcsolattartó: János Benjámin

 1. Fogalommeghatározások

ÁSZF: jelenti a jelen általános szerződéses feltételeket, továbbá annak 1. számú mellékletében foglalt Projekt ÁSZF-et. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában ÁSZF alatt a Projekt ÁSZF-et is érteni kell.

Digitális Teljesítésigazolás: jelenti a Projekt megvalósítását követően az Ügyfél által a Honlapon, elektronikus formában kiállításra kerülő teljesítésigazolást.

Felek: jelenti a Projekt ÁSZF keretében a Megbízót, és a  Szabadúszót együttesen. Felhasználó: jelenti a jelen ÁSZF keretében az Megbízót, és a Szabadúszót együttesen.

Honlap: jelenti a Creative Makers által üzemeltetett www.creativemakers.hu honlapot, annak valamennyi aloldalát, melyen keresztül a creativemakers elérhetővé teszi a Szolgáltatást.

Jutalék: jelenti a Creative Makers-t megillető, a Szolgáltatás üzemeltetéséért, működtetéséért járó ellenértéket, mely a Megbízók és a Szabadúszónak megfizetendő Végleges Projekt Díj összegéből kerül levonásra.

2

Projekt: a Megbízó által meghatározott és a Honlapon posztolt, a Szolgáltatás keretében a egy vagy több Szabadúszó által megvalósítani kívánt megbízás és/vagy megrendelés.

Projekt Ajánlat: jelenti a Megbízó és az általa kiválasztott egy vagy több Szabadúszó által tett, a Projektre vonatkozó ajánlatot, mely tartalmazza a Megbízó és a Szabadúszó nevét, az egyes  Szabadúszó által megvalósítandó feladatot, a Projekt Díjat és a vállalási időt.

Projekt ÁSZF: jelenti a Projekt megvalósításával kapcsolatban az Ügyfél,  a Szabadúszó között létrejövő szerződéses viszonyra vonatkozó, a Creative Makers által a Felhasználóknak biztosított általános szerződési feltételeket, melytől a Felek a Megbízó jelzése alapján eltérhetnek.

Projekt Díj: jelenti a Projekt Ajánlatban meghatározott, a Megbízó által a Projekt megvalósításával kapcsolatban a Projektben résztvevő egy vagy több Szabadúszónak fizetendő ellenértéket.

Szabadúszó: olyan, elektronikus számla kibocsátására képes, 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Honlapon regisztrált annak érdekében, hogy Projekt megvalósításában részt vegyen. A Szabadúszó nem minősül sem a Creativemakers alvállalkozójának, sem pedig munkavállalójának, a Szabadúszó és a Creativemakers között a Projekt megvalósításával kapcsolatban a jelen ÁSZF-en kívül más jogviszony nem áll fenn.

Szolgáltatás: a CreativeMakers által nyújtott olyan megoldás, melynek keretében a Megbízó a Honlapra feltöltött Projektje a egy vagy több Szabadúszó bevonásával kerül megvalósításra.

Tájékoztató: jelenti a Creativemakers adatvédelmi tájékoztatóját, mely alábbi oldalon érhető el:

Ügyfél: a Honlapon regisztrált minden olyan természetes vagy jogi személy, aki Projektet kíván feltölteni a Honlapra, és a Projektet a Szolgáltatás keretében kívánja megvalósíttatni.

Végleges Projekt Díj: jelenti a Projekt Díjat, illetve a Felek által esetlegesen közös megegyezéssel módosított Projekt Díj, az esetleges nem szerződésszerű teljesítés esetén történő Projekt Díj csökkentés esetén a fennmaradó, a Digitális Teljesítésigazolásban meghatározásra kerülő összeget.

 1. ÁSZF hatálya, módosítása

A Creativemakers bármikor jogosult a jelen ÁSZF részben vagy egészben történő módosítására. A legújabb ÁSZF módosításról rövid felhívás formájában a Honlap kezdőoldalán tájékoztatja a Creativemakers az Ügyfelet, a Szabadúszót, valamint a Honlap látogatóit. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba és a módosítás közzétételét követően a Szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a hatályos, módosított ÁSZF rendelkezéseit.

3

A Projekt ÁSZF rendelkezéseinek módosításakor már elfogadott Projekt Ajánlat keretében megvalósuló Projektre a Projekt Ajánlat elfogadásakor hatályos Projekt ÁSZF rendelkezései irányadóak, kivéve, ha a módosításra jogszabályváltozás miatt került sor.

 

 1. A Szolgáltatás

4.1. A Szolgáltatás területi hatálya

A Creativemakers Honlapja az arra alkalmas eszközzel, internet segítségével mind belföldről, mind pedig külföldről is elérhető. A Szolgáltatás igénybevételének nincs korlátja, kivéve az esetleges technikai és jogi korlátozásokat.

4.2 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Creativemakers által nyújtott Szolgáltatás kizárólag a Honlapon keresztül érhető el a Megbízó, a és a Szabadúszó számára. Bármely természetes személy jogosult Megbízóként és Szabadúszóként regisztrálni.

4.3 A Szolgáltatás tárgya

A Creatvemakers egy virtuális piactér, amely lehetővé teszi az Megbízó számára, hogy Projektet töltsön fel a Honlapra, majd a Creativemakers által a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően a kiválasztott egy vagy több Szabadúszóval mint csapattal a Projekt megvalósításra kerüljön, így a Megbízó egyszerűen, jelentős idő- és pénzráfordítás nélkül megtalálhatja a Projekt megvalósításához szükséges kreatív szakembereket, csapatot.

4.4 Alvállalkozás és munkaviszony kizárása

A Creativemakers Szolgáltatásában elérhető Megbízók és Szabadúszók a Creativemakers-től független, szerződéses viszonyban álló harmadik személyek, akik semmilyen körülmények között nem minősülnek a Creativemakers alvállalkozójának, munkavállalójának, képviselőjének, vagy tisztségviselőjének. A Szabadúszók a saját nevükben és hasznuk érdekében járnak el és eljárásuk nem értelmezhető a Creativemakers képviseletének vagy Creativemakers nevében történő eljárásnak. A Creativemakers sem a jelen ÁSZF-ben, sem pedig más módon nem befolyásolja, vagy határozza meg azt, hogy a Szabadúszók milyen módon teljesítsék a Projekteket.

 1. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejötte és igénybevételének feltételei

A Honlapon 18 éven aluli személyek sem Megbízóként, sem Szabadúszóként nem regisztrálhatnak, valamint a Szolgáltatást nem vehetik igénybe. A Honlapon történő regisztrációval az Megbízó, a Szabadúszó, elismeri és szavatolja, hogy a regisztráció, illetve jelentkezés időpontjában már elmúltak 18 évesek.

Az Megbízó és a Szabadúszó a Honlapon történő regisztrációkor, a felhasználói fiókjának első alkalommal történő használatakor a jelen ÁSZF, valamint ezzel egyidejűleg a Tájékoztató elfogadásával a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó írásbeli szerződést köt a Creativemakers-el. A létrejött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre és magatartási kódexre nem utal. A szerződés tárgya a Szolgáltatás Megbízó, a Szabadúszó által történő igénybevétele, melynek keretében az Ügyfél Projektet posztolhat a Honlapon,  a Szabadúszó pedig a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint részt vehet a Projekt megvalósításában.

4

A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Creativemakers, valamint a Megbízó, illetve Szabadúszó között létrejövő szerződés nem vonatkozik az egyes Projektek megvalósítására. A Creativemakers a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében biztosítja azokat az általános szerződési feltételeket, amelyek igénybevételével, valamint a Projekt Ajánlat Ügyfél általi elfogadásával a Projekt megvalósítására vonatkozó szerződést köthetnek a Felek.

 1. A Szolgáltatás folyamatos működése

A Creativemakers minden tőle telhetőt elkövet a Honlap és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatás folyamatos elérhetősége érdekében, azonban az internet természetéből adódóan nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. A Creativemakers nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Creativemakers-től független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

A Creativemakers minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Honlap látogatásának és használatának, biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak olyan technikai hibák, amelyek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap Felhasználói részéről vélelmezi a Creativemakerst. A Creativemakers jogosult bármikor korlátozni, vagy ideiglenesen szüneteltetni a Honlap elérhetőségét és a Szolgáltatás nyújtását, ha ez a Honlap biztonsága, karbantartása és megfelelő működése érdekében szükséges. A Creativemakers bármikor módosíthatja vagy fejlesztheti a Honlapot és a Szolgáltatást, továbbá bővítheti a nyújtott szolgáltatások körét is.

 1. A Megbízó és a Szabadúszó regisztrációja.

7.1 Fiók létrehozása Megbízóként és Szabadúszóként

Ahhoz, hogy a Honlapon az Ügyfél Projektet tudjon posztolni, illetve hogy a Szabadúszó az egyes Projektekre ajánlatot tudjon adni, egy regisztrációs eljárás keretében egy fiókot (a továbbiakban: „Fiók”) szükséges létrehozni. Amennyiben egy jogi személy Ügyfél nevében egy természetes személy hoz létre Ügyfél fiókot, úgy a regisztrációval szavatolja azt, hogy jogosult a jogi személy képviseletére és nevében való nyilatkozattételre.

A Megbízó és a Szabadúszó felelősek a regisztráció során megadott adatok helyességéért, pontosságáért és valódiságáért. A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett bármely változás átvezetése a Fiókban a Megbízó, illetve a Szabadúszó kizárólagos felelőssége.

Projekt megvalósítása során a Megbízónak lehetősége van Creative Makers-el közvetlen kapcsolatba lépni. A Megbízó által véglegesített és posztolt Projekt közvetlenül a Creativemakers részére kerül eljuttatásra.

A Creativemakers jogosult a Megbízó által megadott elérhetőségeken a Megbízóval közvetlenül is egyeztetni a Projekt részleteinek tisztázása érdekében.

 1. Titoktartás
 1. 8.1  A Felek kötelesek a Projekt megvalósítása során tudomásukra jutó tényeket, információkat, ismereteket, adatokat, vagy megoldásokat, melyeket a Felek egymásnak szóban vagy írásban átadnak, továbbá a Projekt megvalósítása során, vagy azzal összefüggésben a Felekről vagy azok tevékenységével összefüggésben a Felek tudomására jutott valamennyi adatot és információt szigorúan bizalmas üzleti titokként kezelni (a továbbiakban: „Üzleti Titok”). Ennek során a Felek az Üzleti Titkot nem hozhatják nyilvánosságra, nem adhatják át harmadik személy részére és maguk sem használhatják fel jogosulatlanul. Kötelesek a Felek minden tőlük telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az Üzleti Titkot megőrizzék, és meggátolják illetéktelenek hozzáférését.
 2. 8.2  A titoktartás vonatkozik az Üzleti Titkot tartalmazó minden adathordozóra.
 3. 8.3  A Projekt ÁSZF ezen szakasza korlátlan ideig fennáll. Ha a Felek valamelyike megszegi ezt a kötelezettségét, az ebből eredő kárt köteles megfizetni.
 4. 8.4  Az Üzleti Titok megőrzésére kötelezett Fél haladéktalanul köteles az Üzleti Titok jogosultját értesíteni, amennyiben az Üzleti Titok jogosulatlan megismeréséről szerez tudomást, és köteles

19

együttműködni az Üzleti Titok jogosultjával az üzleti titok védelme érdekében szükséges intézkedések megtételét illetően.

 1. 8.5  Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Szabadúszó a Projekt megvalósításának tényét – annak tartalmi ismertetése nélkül – referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése érdekében felhasználja.
 2. 8.6  Az Ügyfél jogosult arra, hogy a Projekt megvalósítása során történő valamennyi teljesítést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. számú törvény 7. § 28. pontja szerint meghatározott kapcsolt vállalkozása részére átadja. Ebben az esetben a kapcsolt vállalkozásra ugyanazok a titoktartási kötelezettségek vonatkoznak, mint az Ügyfélre.
 3. 8.7  Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, amennyiben:
  • –  az információ az Üzleti Titok megőrzésére kötelezett számára már a Projekt Ajánlat Ügyfél általi elfogadását megelőzően bizonyíthatóan ismert volt;
  • –  az információt az Üzleti Titok megőrzésére kötelezett jogszerű módon, annak szabad közlésére jogosult harmadik Féltől szerezte meg;
  • –  az Üzleti Titok közlését jogszabály vagy jogerős és végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat teszi kötelezővé.
 1. Adatvédelem
 1. 9.1  A Szabadúszó személyes adatainak Megbízó általi kezelésére a Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő, illetőleg ahhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében, a vonatkozó magyar adatvédelmi törvényeinek, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) rendelkezései szerint kerül sor.
 2. 9.2  A Szabadúszó kifejezetten beleegyezik abba, hogy a személyes adatait a Projekt megvalósításának időtartama alatt, és azt követően (a vonatkozó jogszabályok által meghatározott ideig) a Megbízó megőrizze esetenként archiválja és a Projekt megvalósításával kapcsolatos szakmai és nyilvántartási céllal tárolja.
 3. 9.3  A Megbízó köteles a nyilvántartásba vett adatokat bizalmasan kezelni, azokat harmadik személlyel csak a jogszabály által meghatározott körben, illetve e körön túl csak a Szabadúszó hozzájárulásával közölheti.
 4. 9.4  Amennyiben a Megbízó természetes személy, úgy a Szabadúszó a jelen 9. pontban foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával jogosult a természetes személy a Megbízó személyes adatait kezelni.
 1. A Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződés módosítása
 1. 10.1  A Felek a Projekt Ajánlat és a jelen Projekt ÁSZF alapján létrejött szerződést bármikor, közös megegyezéssel írásban módosíthatják.
 2. 10.2  A jelen Projekt ÁSZF rendelkezéseit a Creativemakers az ÁSZF-ben meghatározottak szerint jogosult módosítani, azonban a Projekt ÁSZF Creativemakers általi módosításakor már elfogadott Projekt Ajánlat keretében megvalósuló Projektre a Projekt Ajánlat elfogadásakor hatályos Projekt ÁSZF rendelkezései irányadóak, kivéve, ha a módosításra jogszabályváltozás miatt került sor.

 

 1. Kapcsolattartás
 2. 12.1  A Projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő valamennyi kérdést, értesítést és egyéb közlést írásba kell foglalni és a Projekt Ajánlatban meghatározott kapcsolattartó személy részére, az ott meghatározott elérhetőségekre kell megküldeni.
 3. 12.2  Felek a Projekt megvalósítása érdekében közvetlenül, a Projekt Ajánlatban meghatározott elérhetőségéken tartják a munkakapcsolatot. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a Projekt megvalósításához szükséges információkat, adatokat és eszközöket, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről. A teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.